VSP (Všeobecné smluvní podmínky)1. Úvod


Ve Webové prodejně se prodávají výhradně nové produkty.

Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné smluvní podmínky jednoznačně změnit za současného předběžného informování Kupujících přes platformu Webové prodejny. Modifikované nařízení se od nabytí právní moci v souvislosti s Kupujícím stávají právoplatnými u příležitosti prvního použití Webové stránky, je třeba je aplikovat v případě objednávek odeslaných po modifikaci.

Každý Kupující, který nesouhlasí se změnami pravidel, musí přestat s kupováním. Změny se netýkají již vzniklých smluv (potvrzených objednávek).

Prodávající je také oprávněn ke změně okruhu, kupní ceny distribuovaných produktů, ke změně termínů atd. Změny jsou platné od doby jejich zveřejnění na ploše Webové stránky.

Osoby mladší 18 let svého života, mohou na webové stránce nakupovat jen za dozoru a se svolením rodičů.

2. postup nákupu


Uskutečnění objednávky ve Webové prodejně je možné výhradně elektronickou cestou. Objednávku dokáže Prodejce přijmout a splnit jen tehdy, když Kupující vyplní všechna políčka, nacházející se na nákupní stránce. Za škody, pocházející z příčiny, že se tak nestane, respektive za technické problémy, které vzniknou v rámci procesu, Prodávající neodpovídá. Náklady na přepravu nebo jiné náklady navíc, vzniklé z důvodu chybně nebo s ne dostatečnou podrobností uvedených údajů, týkajících se adresy nebo jiných údajů a informací nese Kupující.

Je mimořádně důležité přesné uvedení telefonického kontaktu, jelikož Prodávající před doručením ve více případech dohodne detaily telefonicky. V případě nedostatečného vyplnění kontaktních údajů Prodávající objednávku nesplní.

3. Doba platnosti nabídky, potvrzení


Obdržení nabídky odeslané Kupujícím Prodávající Kupujícímu telefonicky potvrdí nejpozději do 72 hodin po obdržení nabídky.

Objednávka se považuje za smlouvu uzavřenou telefonicky, pro kterou jsou směrodatné záležitosti uvedené v zákoně o elektronických obchodních službách i o jednotlivých otázkách, souvisejících s informační společností. Smlouva spadá pod účinnost nařízení o pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky, a přihlíží k nařízení

4. Cena, charakteristiky a balení produktů


Ceny uvedené ve Webové prodejně jsou platné do jejich odvolání nebo do jejich změny. Obrázky o produktech a produktové informace, uvedené na platformě Webové stránky mají informativní charakter a mohou se lišit od skutečnosti. V důsledku rychlých změn skladových zásob se může stát, že některé produkty jsou uváděny jako "skladem" přesto, že ve skutečnosti se na skladě nenacházejí. Za takové omyly Prodávající neposkytuje odpovědnost, kupujícího bude informovat po zjištění této chyby.

5. Doručení


Objednávkám umí Prodávající vyhovět obvykle do 10 pracovních dnů, pokud se daný produkt nachází na skladě. Prodávající se snaží o dodržení dodacího termínu, ale neodpovídá za to, pokud výše uvedenou obvyklou dodací lhůtu nedokáže dodržet. Jako adresu pro doručení v každém případě zadejte takovou adresu (např. adresa v zaměstnání), kde se v pracovní dny zdržujete nepřetržitě v době mezi 8 a 18 hodinou a máte možnost produkt převzít.

Kupující je v případě doručení v době převzetí povinen zkontrolovat neporušenost balíku a počet kusů produktu, a pokud je s produktem vše v pořádku, podepsat potvrzení o převzetí. Pokud je obal nebo produkt poškozen, Kupující musí na místě žádat sepsání protokolu o chybě. Produkt s obalem, který není nepoškozen, může Kupující převzít pouze na vlastní odpovědnost. Prodávající dodatečně nemůže přijmout reklamace ohledně množství a kvality. Podpisem potvrzení o převzetí totiž Kupující uznává, že převzetí zásilky jak co do vnějšku, tak i co se týče jeho obsahu je shodný se náležitostmi, uvedenými v objednávce. (Obsah obalu je úplný, obal nebo produkt nejsou poškozeny).

Pokud je v rámci doručení převzetí produktu neúspěšné, zanechá o této skutečnosti přepravce oznámení, následně maximálně při jedné další příležitosti se pokusí o doručení zásilky. Doručení probíhá v pracovních dnech mezi 8.00-18 hodinou. Kupující je povinen poskytnout takovou adresu doručení, kde je ve výše uvedeném časovém intervalu dostupný.

6. Způsob platby


Úhrada kupní ceny produktu a přepravného probíhá "na dobírku". V případě dobírky kurýr přijímá výhradně hotovost.

7. Právo na odstoupení od smlouvy


Záležitosti uvedené v tomto bodě se vztahují výhradně na fyzickou osobu, která jedná mimo svého zaměstnání, samostatného zaměstnání nebo obchodní činnosti, která kupuje, objednává, obdrží, používá, využívá zboží, jakož i je adresátem obchodní komunikace v souvislosti se zbožím (dále jen: "Spotřebitel").

Spotřebitelům na základě nařízení o pravidlech smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem v případě nákupu prostřednictvím internetu přísluší takzvané právo na odstoupení od smlouvy (právo na vrácení produktu, garance vrácení).

8. Záruka


Počátečním dnem plynutí záruční doby je den předání produktu Spotřebiteli, nebo pokud uvedení do provozu provádí Prodávající nebo jeho pověřená osoba, den uvedení do provozu.

Záruka se nevztahuje na poruchu, pokud její příčina vznikla po předání produktu Spotřebiteli, tak například pokud porucha byla způsobena v důsledku

V případě poruchy, která patří pod záruku, Spotřebitel:

Opravu nebo výměnu - s přihlédnutím na vlastnosti produktu a na určení očekávatelné od Spotřebitele - je třeba provést ve vhodném termínu, za ochrany zájmů Spotřebitele. Prodávající se musí snažit o to, aby opravu nebo výměnu provedl v rámci nejdéle patnácti dnů.

V rámci opravy se do produktu může zabudovat jen nová součástka.

Do záruční doby se nezapočítává ta část doby opravy, po kterou Spotřebitel produkt nemohl používat dle svého určení. Záruční doba se v případě výměny (opravy) produktů nebo částí produktů v případě vyměněného (opraveného) produktu (části produktu), jakož i ohledně chyby, která nastala v důsledku opravy, začíná znovu

Uplatnění garance, záruky

Kupující svůj garanční nebo záruční požadavek, vztahující se na produkt může oznámit osobně na adrese Prodávajícího nebo v bodě Kontakt této webové stránky.

Pokud produkt, označený za chybný, nedisponuje chybou a během kontroly se nerozpozná ani jiná chyba, v tom případě Prodávající není povinen zárukou, produkt nevymění a kupní cenu nevrátí. Kupující je současně v takovém případě oprávněn na opětovné doručení produktu na své vlastní náklady.

9. Výhrada odpovědnosti


Nakupování ve webové prodejně předpokládá ze strany Kupujícího znalosti a souhlas s možnostmi a omezeními Internetu, se zvláštním zřetelem na technické výkony a možné chyby.

Prodávající žádným způsobem není odpovědný za náležitosti, uvedené v níže uvedených bodech, ať tyto nastaly z jakéhokoliv důvodu.